(ယနေ့ရွှေဈေး)

၁၅ ပဲရည် ဈေးနှုန်း - ၂၅၄၀၀၀၀ကျပ်ဝန်းကျင်

၁၆ ပဲရည် ဈေးနှုန်း - ၂၇၀၀၀၀၀ကျပ်ဝန်းကျင်